Политика за поверителност

Название на документа:Декларация за поверителност
Цел на документа:Този документ обяснява на субектите на данни как „ МЕБЕЛИСС ЕООД “ ООД събира и използва личните им данни. С него се информират субектите на данните за целите на администратора при обработката на данните, правното основание за тази обработка и условията, при които техните данни ще бъдат защитени, споделяни и съхранявани.
Разпространение на документа:Документът се публикува на уебсайта на  МЕБЕЛИСС ЕООД
Версия 1.1 / дата: 16.07.2021 .  

Дата на последна промяна: 16 Юли 2021

Изключително сме доволни, че проявихте интерес към нашата организация. Защитата на данните е с особено висок приоритет при управлението на МЕБЕЛИСС ЕООД.  Използването на интернет страниците на МЕБЕЛИСС ЕООД е възможно без указания за лични данни, въпреки, че ако даден субект на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашия уебсайт, може да бъде необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо, но няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на данните.

Обработката на лични данни като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни винаги съответства на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и е в съответствие със специфичните изисквания на националното ни законодателство. С тази декларация за поверителност нашата организация би искала да Ви информира за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни са информирани чрез тази декларация за поверителност за правата, които имат. Като администратор,  „МЕБЕЛИСС ЕООД“ е изпълнил множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, базираните на интернет приложения по принцип могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютната защита може да не бъде гарантирана. По тази причина всеки субект на данни има свободата да ни прехвърли лични данни чрез алтернативни средства, например по телефона.

 1. Определения

Декларацията за поверителност на „МЕБЕЛИСС ЕООД“  се основава на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Декларацията ни за поверителност отговаря на изискването за прозрачност като е четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.

В тази декларация за поверителност използваме следните термини:

 • Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с определено или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“). Разграничително физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

 • Субект на данни

Субект на данни е всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.

 • Обработване на лични данни

Обработване на лични данни е всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или на набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 • Ограничаване на обработката

Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

 • Профилиране

Профилирането означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализ или предвиждане на аспекти, свързани с работата на физическото лице на работното място, икономическата ситуация, здравето, интересите, надеждността, поведението, местоположението или движенията.

 • Псевдономизация

Псевдонимизацията е обработката на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да се приписват на конкретно физическо лице без използване на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се води отделно и подлежи на технически и организационни мерки, за да се гарантира че личните данни не се приписват на идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

 • Администратор на лични данни

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни, когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

 • Обслужващ лични данни

Обслужващият лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

 • Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държавите-членки, не се считат за получатели; обработването на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

 • Трета страна

Третата страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратора, преработвателя и лицата, които под прякото право на администратора или обслужващият лични данни имат право да обработват лични данни.

 • Съгласие

Съгласието на субекта на данните е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данни, с което той, чрез изявление или чрез ясни положителни действия, означава съгласие за обработването на лични данни, свързани с него

 1. Име и адрес на администратора

Администраторът за целите на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и националното ни законодателство, свързани със защитата на лични данни, посочва следните детайли за контакт:

Име: „МЕБЕЛИСС ЕООД“
Адрес: България гр.Габрово
Телефон: 0897801935
Електронен адрес за кореспонденция: office@mebeliss.com
Уебсайт  mebeliss.com

 1. Бисквитки

Интернет страниците на „МЕБЕЛИСС ЕООД“ използват „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър. Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“.

ИД на „бисквитка“ е уникален идентификатор на „бисквитката“. Тя се състои от низ на знаци, чрез който могат да бъдат присвоени интернет страници и сървъри към конкретния интернет браузър, в който е съхранена „бисквитката“. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да разграничат индивидуалния браузър на субекта на данни от други интернет браузъри, които съдържат други „бисквитки“. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на „бисквитката“.

Чрез използването на „бисквитките“ „МЕБЕЛИСС ЕООД“ може да предостави на потребителите на този сайт по-удобни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“.

Чрез „бисквитка“ информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват да разпознаваме нашите потребители на уебсайтове. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва „бисквитки“, не е необходимо например да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът е достъпен, тъй като това се поема от уебсайта и така бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е „бисквитката“ на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът запаметява статиите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез „бисквитка“.

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако обектът на данните деактивира настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

 1. Събиране на общи данни и информация

Сайтът на „МЕБЕЛИСС ЕООД“  събира поредица от общи данни и информация, когато даден субект на данни или автоматизирана система извикат уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т. нар. Референти), (4) (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация „МЕБЕЛИСС ЕООД“  не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) правим правилно съдържанието на уебсайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни и уеб технологии и (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Ето защо „МЕБЕЛИСС ЕООД“ анализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел да повиши сигурността на данните и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

 1. Регистрация на нашият уебсайт

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора с посочване на лични данни. Кои лични данни се предават на администратора се определя от съответната маска за въвеждане, използвана за регистрацията. Въведените от субекта на данни лични данни се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за негова собствена цел. Администраторът може да поиска прехвърляне на един или повече процесори (например колетни услуги), които също използват лични данни за вътрешна цел, които могат да се припишат на администратора.

С регистрацията си в уеб сайта на администратора се запаметява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от съответния обект и датата на регистрацията. Съхраняването на тези данни става на база на факта, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Тези данни не се предават на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.

Регистрацията на субекта на данни с доброволно посочване на лични данни има за цел да даде възможност на администратора да предостави на субекта на данните съдържание или услуги, които могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители поради тяхното естество. Регистрираните лица могат да променят по всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията, или да ги изтрият напълно от данните на администратора.

Администраторът по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това, какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. Освен това администраторът на данните коригира или заличава личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение. Всички служители на администратора са на разположение на субекта на данните в това отношение като лица за контакт.

 1. Възможности за контакт чрез уебсайта

Сайтът mebeliss.com съдържа контактна форма за бърз електронен контакт с нас, както и електронни адреси за кореспонденция с нас. Ако даден субект на данни се свърже с администратора чрез електронен адрес или чрез формата за контакт, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка с субекта на данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.

 1. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

„МЕБЕЛИСС ЕООД“  обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът за съхранение, определен от европейското и националното ни законодателство изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

 1. Права на субектите на лична информация

Право на потвърждение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското и националното ни законодателство, да получи от „МЕБЕЛИСС ЕООД“  потвърждението дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. При желание да се възползва от това право на потвърждение даден субект на данни може по всяко време да се свърже с „МЕБЕЛИСС ЕООД“

Право на достъп

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското и националното ни законодателство, да получи информация за личните данни, съхранявани по всяко време и копие от тази информация.

Освен това субектът на данните има право да получи информация за това дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация. Когато случаят е такъв, субектът на данните има право да бъде информиран за подходящите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето.

При желание да се възползва от това право на достъп, субектът на данните може по всяко време да се свърже с „МЕБЕЛИСС ЕООД“.

Право на коригиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското и националното ни законодателство, да получи от администратора поправката на лични данни или част от тях, които се отнасят до него.

При желание да се възползва от това право на коригиране, субектът на данните може по всяко време да се свърже с „МЕБЕЛИСС ЕООД“

         Право за изтриване (право да бъдете забравени)

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското и националното ни законодателство, да получи от администратора изтриване на лични данни или част от тях, които се отнасят до него.

При желание да се възползва от това право на изтриване, субектът на данните може по всяко време да се свърже с „МЕБЕЛИСС ЕООД“

          Право на ограничаване на обработката

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското и националното ни законодателство, да получи ограничаване на обработката на лични данни или част от тях, които се отнасят до него.

При желание да се възползва от това право на ограничаване на обработката, субектът на данните може по всяко време да се свърже с „МЕБЕЛИСС ЕООД“

Право на принос на данните

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското и националното ни законодателство, да получи личните му данни, които са били предоставени на „МЕБЕЛИСС ЕООД“  Той има правото да предаде тези данни на друг администратор без пречка от „МЕБЕЛИСС ЕООД“,  доколкото обработването не е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на публична власт на администратора.

При желание да се възползва от това право на пренос на данни, субектът на данните може по всяко време да се свърже с „МЕБЕЛИСС ЕООД“

Право на възражение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското и националното ни законодателство, да възрази по всяко време на основание, свързано с неговото или нейното конкретно положение, с обработването на лични данни, които се отнасят до него.

 „МЕБЕЛИСС ЕООД“  повече не обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да покажем убедителни легитимни основания за обработката, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяването, упражняването или защита на юридически искове.

Ако „МЕБЕЛИСС ЕООД“  обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право да възрази по всяко време до обработването на лични данни, отнасящи се до него за тoзи маркетинг. Това се отнася до профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако обектът на данни се противопостави на „МЕБЕЛИСС ЕООД“  на обработката за целите на директния маркетинг, „МЕБЕЛИСС ЕООД“  няма да обработва личните данни за тези цели.

Освен това субектът на данните има право, на основания, свързани с неговото или нейното конкретно положение, да възразява срещу обработването на лични данни, които се отнасят до него от „МЕБЕЛИСС ЕООД“  за научни или исторически цели или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 от GDPR, освен ако обработването е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана от съображения за обществен интерес.

При желание да се възползва от това право на възражение, субектът на данните може по всяко време да се свърже с „МЕБЕЛИСС ЕООД“

Право на отказ от съгласие за защита на данните

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейското и националното ни законодателство, да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време.

При желание да се възползва от това право на отказ от съгласие, субектът на данните може по всяко време да се свърже с „МЕБЕЛИСС ЕООД“

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на AddThis

На този уебсайт има интегрирани компоненти на AddThis. AddThis е доставчик на маркери. Услугата позволява опростено маркиране на интернет страници чрез бутони. Като кликнете върху компонента AddThis с мишката или като кликнете върху него, се показва списък с услугите за запаметяване и споделяне. AddThis се използва на над 15 милиона уебсайта, а бутоните се показват, според информацията на оперативното предприятие, над 20 милиарда пъти годишно.

Управляващата компания на AddThis е AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Виена, VA 22182, САЩ.

Чрез извикване на една от отделните страници на уебсайта, на която е интегриран компонент AddThis, интернет браузърът на субекта на данните автоматично се подава от съответния компонент на AddThis, за да изтегли данни от уебсайта www.addthis.com. В рамките на тази техническа процедура AddThis се информира за посещението и конкретната индивидуална страница на този уебсайт, която е използвана от субекта на данните с помощта на информационните технологии. В допълнение, AddThis се информира за IP адреса на компютърната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните, типа и езика на браузъра, уеб страницата, достъпна преди нашия уебсайт, датата и часа на посещението на нашия уебсайт. AddThis използва тези данни, за да създава анонимни потребителски профили.

Данните и информацията, предадени на AddThis по този начин, ще позволят на предприятието AddThis, както и на филиали или техните партньорски предприятия да се свързват с посетителите на уеб страниците на администратора с персонализирана и интегрирана реклама.

AddThis показва персонализирана реклама, основана на интереси, въз основа на зададена „бисквитка“. Тази „бисквитка“ анализира индивидуалното поведение при сърфиране на компютърната система, използвана от субекта на данните. Бисквитката запазва базираните на компютъра изходящи посещения на интернет страници.

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на AddThis да настрои „бисквитка“ в системата на информационните технологии на субекта на данните. Бисквитките също могат да бъдат изтрити от AddThis по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми.

Субектът на данните също има възможност постоянно да се противопостави на обработката на лични данни от AddThis. За тази цел, субектът на данните трябва да кликне върху бутона за отказване под връзката https://www.addthis.com/privacy/opt-out , който определя „бисквитка“ за отказване. Използваната за целта „бисквитка“ за отказване се поставя върху информационната система, използвана от субекта на данните. Ако субектът на данните изтрие „бисквитките“ от системата си, то субектът на данните трябва отново да извика връзката и да зададе нова „бисквитка“ за отказване.

С настройването на „бисквитката“ за отказване обаче съществува възможност уебсайтовете на администратора да не могат да се използват напълно от субекта на данните.

Приложимите разпоредби за защита на данните на AddThis могат да бъдат достъпни на адрес https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy .

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Facebook

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на компанията Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социални мрежи да включват създаването на частни профили, да качват снимки и да осъществяват мрежа чрез заявки за приятелство.

Функциониращата компания на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако човек живее извън Съединените щати или Канада, администраторът е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия.

При всяко включване в една от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент Facebook (приставки за Facebook), уеб браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично ще подкани да изтеглите показването на съответния Facebook компонент от Facebook чрез компонента Facebook. Преглед на всички приставки във Facebook може да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . По време на тази техническа процедура Facebook е уведомен за това, кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook, Facebook открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните – и за целия период на пребиваване на нашия интернет сайт – кой конкретен подстисп на нашата интернет страница е посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Facebook и се асоциира със съответния профил във Facebook на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Facebook, интегрирани в нашия уебсайт, напр. бутон „Подобно“ или ако субектът на данни подаде коментар, Facebook съответства на тази информация с личната потребителска сметка във Facebook на субекта на данните и съхранява личните данни.

Facebook винаги получава, чрез компонента Facebook, информация за посещение на нашия уебсайт от субекта на данните, когато обектът на данните е влязъл едновременно във Facebook по време на набиране на нашия уебсайт. Това се осъществява независимо от това дали субектът на данни кликне върху компонента Facebook или не. Ако такова предаване на информация на Facebook не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя акаунт в Facebook, преди да се посети нашия уебсайт.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Facebook, което е на разположение на адрес https://facebook.com/about/privacy/ , предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Освен това се обяснява какви възможности за настройка Facebook предлага, за да защити поверителността на субекта на данните. Освен това са налице различни опции за конфигуриране, които позволяват премахването на предаването на данни във Facebook, напр. блокера на Facebook. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данни, за да се премахне предаването на данни във Facebook.

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google AdSense

На този уебсайт администраторът е интегрирал Google AdSense. Google AdSense е онлайн услуга, която позволява поставянето на реклами на сайтове на трети страни. Google AdSense се основава на алгоритъм, който избира реклами, показвани на сайтове на трети страни, за да съответстват на съдържанието на съответния сайт на трета страна. Google AdSense позволява насочване по интереси на потребител на интернет, което се осъществява чрез генериране на индивидуални потребителски профили.

Оперативната компания на Google компонента на AdSense е Alphabet Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на компонента на AdSense на Google е интегрирането на реклами на нашия уебсайт. Google AdSense поставя „бисквитка“ в информационната технология на субекта на данните. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С настройката на „бисквитката“, Alphabet Inc. има възможност да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от администратора и в която е интегриран компонент на Google AdSense, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данни автоматично ще изпраща данни през Компонент на Google AdSense с цел онлайн рекламиране и уреждане на комисионни на Alphabet Inc. По време на тази техническа процедура предприятието Alphabet Inc. придобива знания за лични данни, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Alphabet Inc. да разберат произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създадат комисионни споразумения.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Такова приспособяване към използвания интернет браузър също би попречило на Alphabet Inc. да зададе „бисквитка“ в системата на информационните технологии на субекта на данните. Освен това, „бисквитките“, които вече се използват от Alphabet Inc., могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Google AdSense също така използва така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, която е вградена в уеб страници, за да се даде възможност за запис и анализ на лог файл, чрез който може да се извърши статистически анализ. Въз основа на вградените проследяващи пиксели, Alphabet Inc. е в състояние да определи дали и кога даден уебсайт е бил открит от субект на данни и кои връзки са били кликнали върху него. Проследяващите пиксели служат и за анализ на потока посетители на уебсайт.

Чрез Google AdSense личните данни и информация, необходими за събирането и осчетоводяването на показваните реклами, се предава на Alphabet Inc. в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват и обработват в Съединените американски щати. Alphabet Inc. може да разкрие събраните лични данни чрез тази техническа процедура на трети страни.

Google AdSense е допълнително обяснено под следната връзка https://www.google.com/intl/bg/adsense/start/ .

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Анализ (с функция за анонимизиране)

На този уебсайт е интегрирана компонента на Google Анализ (с функцията анонимност). Google Анализ е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за анализ на уебсайтове събира данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои подстраници са били посетени или колко често и за каква продължителност е била гледана подстраница. Уеб анализите се използват предимно за оптимизиране на уебсайтове и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операторът на компонента на Google Анализ е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

За уеб анализите чрез Google Анализ администраторът използва приложението „_gat. _anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Google и се анонимира при достъпа до нашите уебсайтове от държава-членка на Европейския съюз или от друга договаряща държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация за да оцени използването на уебсайта ни и да предоставя онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове и да предоставя други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас.

Google Анализ поставя бисквитка в системата на информационните технологии на субекта на данните. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С настройката на „бисквитката“ Google може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент на Google Анализ, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично ще изпраща данни през компонент на Google Анализ за целите на онлайн рекламирането и уреждането на комисионни с Google. По време на тази техническа процедура, компанията Google придобива знания за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, наред с другото, за да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде комисионни споразумения.

Бисквитката се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, ще бъдат предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Такава корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Google Анализ да зададе „бисквитка“ в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да се изключи такава. За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавката на браузъра под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  и да я инсталира. Тази добавка в браузъра указва на Google Анализ чрез JavaScript, че всички данни и информация за посещенията на интернет страници може да не се предават в Google Анализ. Инсталирането на добавките в браузъра се счита за възражение на Google. Ако системата за информационни технологии на субекта на данни по-късно бъде изтрита, форматирана или новоинсталирана, тогава субектът на данните трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Google Анализ.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/  и на адрес https://www.google.com/analytics/terms/bg.html . Google Анализ е допълнително обяснен под следната връзка https://www.google.com/analytics/ .

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google+

На този уеб сайт е интегриран бутона Google+ като компонент. Google+ е така наречената социална мрежа. Социалната мрежа е социално място за срещи в интернет – онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Google+ позволява на потребителите на социалната мрежа да включват създаването на частни потребителски профили, да качват снимки и да осъществяват мрежа чрез заявки за приятелство.

Операторската компания на Google+ е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При всяко повикване на една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от администратора и върху която е интегриран бутон на Google+, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично изтегля екран със съответните Google+ бутон на Google чрез съответния компонент на бутона на Google+. По време на тази техническа процедура Google е уведомен за това, коя конкретна подстраница на уебсайта ни е била посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Google+, Google разпознава при всяко повикване на нашия уебсайт от лицето, за което се отнасят данните и за цялата продължителност на неговото пребиваване на нашия интернет сайт, кои конкретни страници на нашата интернет страницата е посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я сравнява със съответния профил в Google+, свързан с него.

Ако субектът на данните кликне върху бутона, интегриран в нашия уебсайт и по този начин даде препоръка за Google+ 1, Google възлага тази информация на личния потребителски акаунт в Google+ на субекта на данните и съхранява личните данни. Google съхранява препоръката на лицето за данните от Google+ 1, като я прави обществено достъпна в съответствие с условията, приети от субекта на данни в това отношение. Впоследствие една препоръка в Google+ 1, дадена от субекта на данни на този уебсайт заедно с други лични данни, като например името на профила в Google+, използвана от субекта на данните и съхранената снимка, се съхранява и обработва от други услуги на Google, като например търсещата машина резултатите от търсачката на Google, профила в Google на субекта на данните или на други места, напр на интернет страници или във връзка с реклами. Google също може да свърже посещението на този уебсайт с други лични данни, съхранени в Google. Google освен това записва тази лична информация с цел подобряване или оптимизиране на различните услуги на Google.

Чрез бутона Google+ Google получава информация, че субектът на данни е посетил уебсайта ни, ако субектът на данните в момента на извикването на нашия уебсайт е влязъл в Google+. Това става независимо от това дали субектът на данните кликне или не кликва върху бутона Google+.

Ако субектът на данните не желае да предава лични данни на Google, той може да предотврати такова предаване, като излезе от профила си в Google+, преди да посети нашия уебсайт.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ .

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google-AdWords

На този уебсайт е интегриран Google AdWords. Google AdWords е услуга за рекламиране в интернет, която позволява на рекламодателя да поставя реклами в резултатите от търсенето с Google и рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодателя предварително да определи конкретни ключови думи, с помощта на които се показва само реклама в резултатите от търсенето с Google, когато потребителят използва търсещата машина, за да извлече резултат от търсенето, съответстващо на ключови думи. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват на съответните уеб страници, като се използва автоматичен алгоритъм, като се вземат предвид предварително дефинираните ключови думи.

Оперативната компания на Google AdWords е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на Google AdWords е популяризирането на уебсайта ни чрез включването на съответна реклама в уеб сайтовете на трети страни и в резултатите от търсенето на търсачката Google и вмъкване на реклами от трети страни на нашия уебсайт.

Ако даден субект на данни стигне до уебсайта ни чрез реклама от Google, в системата за информационни технологии на субекта на данни е подадена „бисквитка“ за преобразуване чрез Google. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. Бисквитката за преобразуване губи своята валидност след 30 дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. Ако „бисквитката“ не е изтекла, „бисквитката“ за преобразуване се използва, за да се провери дали някои под-страници са били извикани на нашия уебсайт. Чрез „бисквитката“ за преобразуване Google и администраторът могат да разберат дали човек, който е достигнал до реклама от AdWords на нашия уеб сайт, генерира продажби, т.е. извършва или отменя продажба на стоки.

Данните и информацията, събрани чрез използването на „бисквитката“ за преобразуване, се използват от Google, за да създават статистически данни за посещенията за нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещенията се използват, за да се определи общият брой потребители, които са били показвани чрез реклами от AdWords, за да се установи успехът или неуспеха на всяка реклама от AdWords и да се оптимизират рекламите ни в AdWords в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламодатели в Google AdWords получават информация от Google, която може да идентифицира субекта на данните.

Бисквитката за конвертиране съхранява лична информация, напр. интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато посещаваме интернет страници, личните данни, включително IP адресът на субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ от нашия уебсайт, както е посочено по-горе, чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да поставя „бисквитка“ за преобразуване върху информационна технология на субекта на данните. В допълнение, зададена от Google AdWords „бисквитка“ може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Субектът на данните има възможност да се противопостави на рекламата, основана на интереси на Google. Субектът на данните трябва да има достъп от всеки браузър, използващ връзката www.google.co.uk/settings/ads  и да зададе желаните настройки.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ .

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и употребата на Instagram

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа, която позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива данни в други социални мрежи.

Оперативната компания на услугите, предлагани от Instagram, е Instagram LLC, 1 Hacker Way, сграда 14 на първи етаж, Menlo Park, Калифорния, САЩ.

При всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от администратора и на която е интегриран компонент Instagram (бутон Insta), се подава автоматично подкана на интернет браузъра на информационната технология на субекта на данните към изтеглянето на дисплей на съответния компонент на Instagram на Instagram. По време на тази техническа процедура Instagram узнава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Instagram, Instagram открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данни – и за цялата продължителност на престоя на неговия интернет сайт – коя специфична подстраница на нашия интернет страница беше посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Instagram и се асоциира със съответната сметка на Instagram на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Instagram, интегрирани в нашия уебсайт, тогава Instagram съответства на тази информация с личната потребителска сметка на Instagram на субекта на данните и съхранява личните данни.

Instagram получава информация чрез компонента Instagram, че субектът на данни е посетил нашия уеб сайт, при условие че субектът на данните е влязъл в Instagram по време на обаждането на нашия уебсайт. Това става независимо от това дали човек кликне върху бутона Instagram или не. Ако такова предаване на информация на Instagram не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това, като излезе от своя профил в Instagram, преди да посети нашия уебсайт.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram могат да бъдат извлечени на адрес https://help.instagram.com/155833707900388  и https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ .

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на LinkedIn

Администраторът има интегрирани компоненти на LinkedIn Corporation на този уебсайт. LinkedIn е уеб базирана социална мрежа, която позволява на потребителите със съществуващи бизнес контакти да се свързват и да създават нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани в повече от 200 страни използват LinkedIn. По този начин, LinkedIn в момента е най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните уеб сайтове в света.

Оперативната компания на LinkedIn е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. За въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот, извън Съединените щати, свързани с политиката за неприкосновеност на личния живот, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия, е отговорен.

При всяко посещение на една от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент на LinkedIn (приставка на LinkedIn), интернет браузърът на информационната технология на субекта на данни автоматично поисква изтеглянето на съответния LinkedIn компонент на LinkedIn. Допълнителна информация за приставката за LinkedIn е достъпна на адрес https://developer.linkedin.com/plugins . По време на тази техническа процедура, LinkedIn придобива знания за това, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните.

Ако лицето, за което се отнасят данните, е влязло едновременно в LinkedIn, LinkedIn открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данни – и за цялата продължителност на престоя му в нашия интернет сайт – коя специфична подстраница на нашия интернет страница е посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента на LinkedIn и се асоциира със съответния профил на LinkedIn на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на LinkedIn, интегрирани на нашия уеб сайт, LinkedIn възлага тази информация на личната потребителска сметка на LinkedIn на субекта на данните и съхранява личните данни.

LinkedIn получава информация чрез компонента „LinkedIn“, на който субектът на данни е посетил нашия уебсайт, при условие че субектът на данните е влязъл в LinkedIn по време на извикването на нашия уебсайт. Това става независимо от това дали човек кликне върху бутона LinkedIn или не. Ако такова предаване на информация до LinkedIn не е желателно за субекта на данните, той може да предотврати това, като излезе от профила си в LinkedIn, преди да посети на нашия уебсайт.

LinkedIn предоставя на https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls  възможността да се откажете от имейл съобщения, SMS съобщения и насочени реклами, както и възможността да управлявате настройките на рекламите. LinkedIn също използва филиали като Eire, Google Анализ, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame. Настройката на такива „бисквитки“ може да бъде отказана на https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Приложимата политика за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Политиката за „бисквитките“ на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Twitter

На този уебсайт има интегрирани компоненти на Twitter. Twitter е многоезична публично достъпна микроблогова услуга, на която потребителите могат да публикуват и разпространяват така наречените „tweets“, например кратки съобщения, които са ограничени до 280 символа. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително тези, които не са влезли в Twitter. Туитовете се показват и на така наречените последователи на съответния потребител. Последователи са други потребители на Twitter, които следват туитове на потребителите. Освен това, Twitter ви позволява да се обърнете към широка аудитория чрез hashtags, връзки или retweets.

Действащата компания на Twitter е Инк., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, CA 94103, САЩ.

Информация за бутоните за Twitter можете да намерите на адрес https://about.twitter.com/de/resources/buttons . В хода на тази техническа процедура Twitter получава знания за това, коя специфична подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните. Целта на тази информация е да ви предостави преглед на най-важните аспекти на Twitter.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Twitter акаунта си и нашия уебсайт, тази информация се събира на компонента Twitter и се асоциира със съответния акаунт в Twitter.

Приложимите разпоредби за защита на данните на Twitter са достъпни на адрес https://twitter.com/privacy?lang=en .

 1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на YouTube

На този уебсайт има интегрирани компоненти на YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява на издателите на видеоклипове да задават безплатно видеоклипове, като също осигурява безплатно гледане, преглед и коментиране на тях и от други потребители. YouTube ви позволява да публикувате всички видове видеоклипове, така че да имате достъп до пълни филми и телевизионни предавания, както и музикални видеоклипове, трейлъри и видеоклипове, създадени от потребителите чрез интернет портала.

Операторската компания на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При всяко повикване на отделна страница на нашия интернет сайт, на който е интегриран компонент на YouTube (видеоклип в YouTube), се подава автоматично подкана на интернет браузъра на информационната технология на субекта на данните за да изтеглите екран на съответния компонент на YouTube. Допълнителна информация за YouTube може да бъде получена на адрес https://www.youtube.com/yt/about/  . По време на тази техническа процедура YouTube и Google придобиват знания за това, коя специфична подстраница на уебсайта ни е била посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл в YouTube, YouTube разпознава при всяко повикване до под-страница, съдържаща видеоклип в YouTube, коя конкретна подстраница на нашия интернет сайт е била посетена от субекта на данните. Тази информация се събира от YouTube и Google и се отчита в съответния акаунт в YouTube на субекта на данните.

YouTube и Google ще получават информация чрез компонента на YouTube, че субектът на данни е посетил уебсайта ни, ако субектът на данните по време на посещението на нашия уеб сайт е влязъл в YouTube акаунта си; това става независимо от факта дали потребителят кликва върху видеоклип в YouTube или не. Ако такова предаване на тази информация на YouTube и Google не е желателно за субекта на данните, то може да бъде предотвратено, ако субектът на данните излезе от собствения си профил в YouTube преди да посети нашия уебсайт.

Разпоредбите на YouTube за защита на данните са достъпни на адрес https://www.youtube.com/yt/about/policies/  и предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube.

 1. Разпоредби за защита на данните относно използването на PayPal като платец

На този уебсайт има интегрирани компоненти на PayPal. PayPal е онлайн доставчик на платежни услуги. Плащанията се обработват чрез така наречените PayPal сметки, които представляват виртуални частни или бизнес сметки. PayPal също така може да обработва виртуални плащания чрез кредитни карти, когато потребител няма сметка в PayPal. Акаунтът в PayPal се управлява чрез имейл адрес, поради което няма класически номера на сметки. PayPal дава възможност да се задействат онлайн плащания към трети страни или да се получават плащания. PayPal също така приема функциите на довереник и предлага услуги за защита на купувачите.

Европейската операционна компания на PayPal е PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Люксембург, Люксембург.

Ако субектът на данните избере „PayPal“ като опция за плащане в онлайн магазина, по време на поръчката ние автоматично предаваме данните на субекта на данни на PayPal. Избирайки този начин на плащане, субектът на данните се съгласява с прехвърлянето на лични данни, необходими за обработката на плащанията.

Личните данни, предавани на PayPal, обикновено са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, мобилен телефонен номер или други данни, необходими за обработката на плащанията. Обработката на договора за покупка също изисква такива лични данни, които са във връзка със съответната поръчка.

Предаването на данните е насочено към обработка на плащания и предотвратяване на измами. Администраторът ще прехвърли лични данни в PayPal, по-специално, ако е даден легитимен интерес към предаването. Личните данни, обменяни между PayPal и администратора за обработката на данните, се предават от PayPal на агенциите за икономическа кредитна дейност. Това предаване е предназначено за проверка на самоличността и кредитоспособността.

Ако е необходимо, PayPal ще предаде лични данни на филиали и доставчици на услуги или подизпълнители дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на договорните задължения или за обработване на данните в поръчката.

Субектът на данни има възможност да оттегли съгласието си за обработването на лични данни по всяко време от PayPal. Отмяната не оказва влияние върху личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или предадени в съответствие с договорната обработка на плащанията.

Приложимите разпоредби за защита на данните на PayPal могат да бъдат изтеглени на адрес https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full .

 1. Правно основание за обработката

Когато обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за доставката на продукти и услуги, обработката е въз основа на европейското и националното законодателство. Същото се отнася и за такива операции по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти и услуги. В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител е бил ранен в нашата компания, а името, възрастта, данните за здравно осигуряване или друга важна информация би трябвало да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Обработването на лични данни може да е необходимо за целите на законните интереси на нашето дружество или на трета страна, освен когато такива интереси са пренебрегнати от интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. Подобни операции по усъвършенстване са допустими, тъй като са посочени специално от европейския законодател.

 1. Период, за който ще се съхраняват личните данни

Нашият общ подход е да запазваме личните данни само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от субекта на лични данни, включително предвид рамките на приложимия законов срок.

Изясняваме, че предоставянето на лични данни е частично изисквано от закона (например данъчни разпоредби) или може да бъде и резултат от договорни разпоредби (например информация за договорния партньор). Понякога може да е необходимо да се сключи договор, че субектът на данните ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Субектът на данните е, например, задължен да ни предостави лични данни, когато нашата компания сключи договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с физическото лице не може да бъде сключен.

 1. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

„МЕБЕЛИСС ЕООД“. не извършва автоматизирано вземане на решения и профилиране.

„МЕБЕЛИСС“ е синоним на високо качество, коректно отношение и дизайнерско изпълнение!

Cookie settings